GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.cistimebazeny.sk

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA  AKÝM ÚČELOM?
Zbierame o Vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len Osobné údaje) v závislosti od toho akým
spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:
A. Informácie nevyhnutné pre prístup k Webstránke
Za účelom personalizovaným službám na Webstránke spracúvame nasledujúce osobné
údaje:  Vaše meno,  priezvisko a  e-mail.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.
B. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Za účelom poskytovania našich Služieb (teda [dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie Vami
zakúpenej služby]) spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu,
(iv) e-mail, (v) telefónne číslo a (vi) informácie o Vašej platobnej karte (najmä číslo karty, dátum
exspirácie a CVV kód) .
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.
C. Informácie získavané na marketingové účely
Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách,
vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo
poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv)
telefónne číslo a (v) adresu.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať
kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii a/alebo dostupný
tu: https://www.staviko.sk/index.php?route=account/login. Odvolanie súhlasu môže mať za
následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je
možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámení súvisiacich s poskytovaním
Služieb.
D. Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri
používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa: (i) Vášho počítača, (ii) návštev alebo

používania našej Webstránky a/alebo našich Služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy,
typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy
prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné
informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii)
generované pri Vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované
v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania
Webstránky).
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
E. Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Za účelom zanechania hodnotenia alebo zverejnenia komentára na našej Webstránke budeme
spracúvať osobné údaje, ktoré spolu s hodnotením/ komentárom zanecháte na našej Webstránke
budeme spracúvať Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) alias, ktorý si na zanechanie komentára/
hodnotenia určíte a (iv) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete v hodnotení/ komentári uviesť.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
F. Informácie získavané pri komunikácii s nami
Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/
využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce
osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi)
komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii) ) akékoľvek ďalšie nevyhnutné
údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si
našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich
oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie proti
podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.
Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše
Osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Za účelom sprístupnenia našej Webstránky a/alebo Služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti
potrebné) máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade
so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom,
subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným
osobám Spoločnosti a Poskytovateľom služieb v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na
dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach, najmä nasledovným osobám.

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: (i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi
predpismi, (ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo (iii)
s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich
Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných
rizík).

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľný: Máme právo poskytovať Vaše Osobné údaje,
na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej
Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí
atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov
využívania určitých služieb.

Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími
stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové
informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača
ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky.
V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o Vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné
technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež
personalizujú obsah Vám zobrazovaných reklám. Takýmto tretím stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje.
Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine
zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže
vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš
vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si
prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH
KRAJÍN?
Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť uložené alebo inak spracúvané a prenášané v rámci krajín,
v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
ustanoveného v týchto Podmienkach. Za rovnakým účelom, môžu byť Vaše údaje prenášané medzi
členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajinami, ktoré podľa
Európskej komisie zaručujú úroveň ochrany osobných údajov tak, ako sú z času na čas zverejnené
Úradom na ochranu osobných údajov na jeho webovom
sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-
ochrany

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ
ÚDAJE?
Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné
údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý
boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku

alebo využívate naše Služby a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných
údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:
A. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke
Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke budeme spracúvať odo dňa Vašej registrácie
na Webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Údaje budeme v tejto lehote
(teda 30 dní od zrušenia registrácie) spracúvať iba za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi
nami a Vami, ktorý vznikol Vašou registráciu na stránke, riešenia prípadných sporov, ktoré z tohto
titulu vznikli a ochrany akýchkoľvek našich oprávnených záujmov).
B. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali
do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená
cena).
C. Informácie získavané na marketingové účely
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
D. Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
E. Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
F. Informácie získavané pri komunikácii s nami
Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude
vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné
(i) na účely splnenia si našich zákonných povinností, (ii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť
naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania
podvodom a minimalizácie platobných rizík).

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?
Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom
emailoveho kontaktu ktorý nájdete tu: staviko@staviko.sk alebo telefonického kontaktu na telefónnom čísle  0905 941 677

AKÉ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?
Máte právo:
Na prístup k svojim Osobným údajom
Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania Osobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných
osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a (iv) obe uchovávania
Vašich Osobných údajov.

Opravu Osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám
o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

Výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)
Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý
boli získané, (ii) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených
v týchto Podmienkach, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli Vaše
Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo (vi)
Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Obmedzenie spracúvania Osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate
správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie
Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto
obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy
ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to
až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Prenosnosť Osobných údajov
Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému
prevádzkovateľovi.

Namietať spracúvanie Osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu,
a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

Iniciovať konanie pred dozorným orgánom
Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov,
máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom.

VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
A PROFILOVANIE? AKO TO FUNGUJE?
Na poskytovanie našich Služieb nevyužívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j.
zhromažďujeme Vaše Osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami,
bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia Vám ďalej
poskytujeme naše Služby) a (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobné
údaje ako aj údaje o Vašom správaní sa na našej Webstránke za účelom Vášho zaradenia do určitej
skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou Vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?
Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame
žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16rokov, prosím

nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska,
telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na
Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame
sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného
zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by
sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás
na: staviko@staviko.sk alebo telefonického kontaktu na telefónnom čísle  0905 941 677

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI
TRETÍCH STRÁN?
Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.
Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy
tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?
Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si
budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v týchto Podmienkach, prosím kontaktujte nás e-
mailom na:  info@cistimebazeny.sk alebo telefonického kontaktu na telefónnom čísle  0948944499

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme,
tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame,
ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste
pravidelne revidovali tieto Podmienky, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný webovým
serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom zariadení alebo
počítači za účelom Vašej identifikácie (zväčša na základe anonymných identifikátorov). Identifikátor sa
potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera zobrazenie stránky za
účelom identifikácie Vašej návštevy na určitej stránke, zoznamu reklám, na ktoré ste reagovali, typ

prehliadača, ktorý používate a tiež za účelom zapamätania si údajov, ktoré ste zadali do alebo na
našej Webstránke.

Cookies používame za účelom personalizácie obsahu a reklám, ktoré sa Vám zobrazujú, umožnenia
využívania funkcionalít sociálnych médií a za účelom analýzy návštevnosti. Informácie o používaní
našej Webstránky poskytujeme našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktoré
môžu tieto údaje spájať sďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali z dôvodu
Vášho využívania ich služieb.

Cookies používame, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, aby sme Vás vedeli odlíšiť od
iných používateľov, aby sme zabránili zobrazovaniu reklám vo Vašom prehliadači, ktoré pre Vás nie
sú zaujímavé a aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať do našej Webstránky.
Používame buď „trvalé“ alebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budú uložené vo Vašom internetovom
prehliadači až do dňa ich určenej exspirácie, ak ich pred týmto dňom neodstránite; dočasné cookies,
na druhej strane, exspirujú v momente, kedy zavriete internetový prehliadač.

Ďalej používame aj cookies tretích strán: Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou
stránkou než našou Webstránkou. Napríklad, tlačidlá sociálnych médií „Páči sa mi to“ umiestnených
na ich webstránke. Takéto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré môžu byť čítané prevádzkovateľom
týchto sociálnych médií. Cieľom týchto cookies tretích strán je zväčša zbieranie určitých informácií za
účelom výskumu v oblasti správania, demografie a v neposlednom rade aj za účelom vykonávania
cieleného marketingu.

Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale Vaše
Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a ukladané
z cookies.
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli
vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame
technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola
nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod
zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované.
Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho
internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo
výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti
Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje,
pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe.
My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa
konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov
môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme
za relevantnú.
Prosím berte na vedomie, že zablokovanie a/alebo odstránenie cookies môže mať negatívny dopad
na Vašu schopnosť využívať Webstránku a/alebo Služby.

Základné informácie

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme  Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.

Zásadne spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Článok 13 Nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov poskytne dotknutej osobe informácie o:

 • totožnosti prevádzkovateľa a jeho kontaktných údajoch (prípadne jeho zástupcu),
 • účeloch a právnych základoch spracúvania,
 • oprávnenom záujme prevádzkovateľa (ak využíva prevádzkovateľ právny základ spracúvania – oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
 • príjemcoch osobných údajov alebo ich kategóriách
 • prenose osobných údajov do tretej krajiny.

Informačná povinnosť má obsahovať aj informácie o:

 • dobe uchovávania osobných údajov alebo kritériách, ktorými sa určuje doba uchovávania (ak nie je možné dobu uchovávania určiť jednoznačne),
 • tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou,
 • tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a následkoch ich neposkytnutia, a
 • existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ taktiež musí dotknutú osobu jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom poučiť o jej právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to o právach:

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia,
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia,
 • na vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia,
 • na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia,
 • na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia,
 • namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 Nariadenia,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia.

Článok 14 Nariadenia GDPR

V prípade, ak získava „spracovateľ“ osobných údajov osobné údaje od inej ako dotknutej osoby, poskytne prevádzkovateľ / sprostredkovateľ dotknutej osobe aj informácie o:

 • tom, z akého zdroja osobné údaje pochádzajú, prípadne o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov.

__

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcovov a iné kategórie dotknutých osôb

Informačná povinnosť pre ostatných obchodných partnerov a ich obchodných zástupcov a iné kategórie dotknutých osôb

V tejto časti nájdete odpovede na otázky:

na aké účely spracúvame osobné údaje

na akom právnom základe

aké sú kategórie príjemcov osobných údajov

aká je doba uchovávania osobných údajov

informácie o cezhraničnom prenose

kategórie dotknutých osôb

informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov.

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

PRÁVNE VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je zabezpečenie vedenia právnej agendy(napr. prvostupňové konanie, vybavovanie opravných prostriedkov, vybavovanie súdnych sporov, zastupovanie v právnych veciach, uplatňovanie rozhodnutí o náhradách škôd, vymáhanie náhrad škôd, uplatňovanie záväzkov zo zmlúv, navrhovanie opatrení s organizačno-právnym dosahom, atď.).

Účelom spracúvania osobných údajov je v rámci tejto agendy aj  zabezpečenie svojich nárokov z neuhradených záväzkov dlžníkov – t.j. vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.Do tejto agendy spadá spracúvanie osobných údajov za účelom uspokojenia veriteľa (t.j. prevádzkovateľa) v plnej výške od zasielania urgencií, výziev,  podania návrhu na príslušný súd SR alebo rozhodcovský súd, vymáhanie právoplatného rozhodnutia podaním návrhu na výkon exekúcie exekútorovi, prihlásenie pohľadávky do konkurzu alebo reštrukturalizácie a ďalšie kroky spojené s uplatnením nároku na úhradu dlžnej sumy.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,

Zákon č. 71/1967 Správny poriadok,

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení,

zákon č. 586/2003 Z.z.  o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

 • súdne orgány
 • exekútorské úrady
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • advokát
 • dlžník a jeho právny zástupca
 • intervenient a iné osoby zúčastnené v konaní

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

3 až 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • dlžníci,
 • protistrany v sporoch,

iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania.

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

 • meno, priezvisko, titul,
 • adresa, bydlisko,
 • dátum narodenia,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • u cudzincov povolenie na pobyt a číslo pasu,
 • telefónne číslo,

e-mailová adresa.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

ZMLUVNÉ VZŤAHY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Sledovanie dodržiavania právnych predpisov, obstarávanie právnych záležitostí, skúmanie a pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv.

 Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod. 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy  podľa príslušných právnych predpisov

Banky –             Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov

Poisťovne – Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Slovenská pošta a Kuriérske spoločnosti – Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov

Dodávatelia – zmluvný základ

Súdy, orgány činné v trestnom konaní   Zákony č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,

č. 161/2015 Z.z. civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov,

č. 162/2015 Z.z. správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a

zákon č.301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Audítor účtovnej závierky – Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

–  Evidencia významných zmlúv – Zmluvy s mestami, zmluvy k nehnuteľnostiam – 10 rokov

Evidencia ostatných zmlúv (Centrálne výbery, Dodávateľské, Odberateľské, Poradenské zmluvy , Poistné zmluvy, Leasingové zmluvy, Investície, Úverové zmluvy, Nájmy a pod.) -10 rokov

– Poistné udalosti – 10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

zmluvná strana – fyzická osoba

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

Titul

–      Meno

–      Priezvisko

–      Dátum narodenia

–      Rodné číslo

–      Telefónne číslo

Mailová adresa

–      Číslo občianskeho preukazu

–      EVČ

–      Cena

–      Číslo účtu

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : SPRÁVA REGISTRATÚRY

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách             5 rokov

Registratúra      10 rokov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov,  zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontaktov v rámci bezporuchového plynutia obchodných vzťahov, ako aj uplatnenie § 78 od. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

fyzická osoba – zástupca / zamestnanec dodávateľa, odberateľa

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

meno, priezvisko, titul,

pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie,

osobné číslo zamestnanca,

zamestnanecké číslo zamestnanca,

odborný útvar,

miesto výkonu práce,

telefónne číslo,

faxové číslo,

adresa elektronickej pošty na pracovisko,

identifikačné údaje zamestnávateľa.

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Názov IS : UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?

Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše osobné údaje?

orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,

poverení zamestnanci

Aké sú lehoty na vymazanie osobných údajov?

1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

Aké sú kategórie dotknutých osôb?

fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti

na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame?

titul, meno a priezvisko,

adresa, bydlisko,

kontaktné údaje,

údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,

ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv-

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania?

Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?

Neuskutočňuje sa.

Poznámka

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať i na iné účely (ako napr. pri evidencii pošty) v takomto prípade budete spadať pod iné kategórie dotknutých osôb. Pre ktoré konkrétne nájdete v iných záložkách.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup k OÚ

Právo na opravu

Právo na výmaz

Právo na obmedzenie spracúvania

Právo na prenosnosť

Právo namietať

Právo podať návrh

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY.

Aké máte práva?

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na výmaz

„zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Právo na opravu

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo podať návrh na začatie konania

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.