Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Posledná aktualizácia 25-Mar-2023
Dátum účinnosti 25-Mar-2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti VN group sk s.r.o., Drienova 1J, Bratislava 82101, Slovensko, IČO: 36 357 120, e-mail: info@cistimebazeny.sk, tel: 0948944990 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://www.cistimebazeny.sk/ ). (ďalej len „služba“). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

Informácie, ktoré zhromažďujeme:
Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

Meno
E-mail
Mobilný telefón
Adresa

Ako zdieľame vaše informácie:
Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ktoré sú opísané nižšie:

Analytika
Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ:
Vaše osobné údaje budeme uchovávať 90 dní až 2 roky po ukončení účtu používateľa alebo dovtedy, kým ich budeme potrebovať na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov/správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.

VAŠE PRÁVA:
V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu webmaster@cistimebazeny.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

COOKIES ETC.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ:
Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV:
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete napísať nášmu splnomocnencovi pre sťažnosti na adresu VN group sk s.r.o., Drienova 1J, Bratislava 82101, Slovensko, IČO: 36 357 120, e-mail: info@cistimebazeny.sk, tel: 0948944990. Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.